• MORAVA INSURANCE s.r.o.

  Dr. Skaláka 1447/10, 750 02 Přerov

 • pojistit@moravainsurance.cz

  pojistit@moravainsurance.cz

 • 739 648 022, 739 648 024

  mobilní telefony

POJIŠTĚNÍ

 

 

Společnost MORAVA INSURANCE s.r.o. ve spolupráci s makléřskou společností RESPECT  zajišťuje městům a obcím komplexní pojistný program, který je přizpůsoben specifickým nárokům těchto subjektů.

Vedle standardních pojistných produktů nabízíme ve spolupráci s předními českými pojistiteli i tato specializovaná pojištění

 • odpovědnost obce za škody vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
 • odpovědnost obce za škody vzniklé v souvislosti s držbou nemovitostí a správou komunikací
 • odpovědnost obce jako zřizovatele městské policie
 • odpovědnost obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • křížová odpovědnost za škody vzniklé mezi obcí a podřízenými subjekty
 • pojištění venkovních zařízení (rozhlas, kamerový systém, orientační značení, zastávky MHD, vybavení dětských hřišť, lavičky, odpadkové koše apod.), včetně rizika vandalismu
 • pojištění lesů proti rizikům požárů a vichřicím
 • pojištění okrasných porostů a dřevin
mesto01
 
londyn01

V souvislosti s vývojem pojistného trhu nově nabízíme zajímavé produkty určené speciálně pro města a obce.

 • odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • odpovědnost územních samosprávných celků (obce, kraje) za škodu způsobenou při výkonu státní moci nesprávným rozhodnutím nebo úředním postupem dle zákona č. 82/1998 Sb.
 • odpovědnost zastupitelů Odpovědnost za škody vyplývající z výkonu funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva, které byly způsobeny obci porušením právní povinnosti.
 • náhrada nemajetkové újmy Náhrada škod uplatněných v souvislosti s právem na ochranu osobnosti, pokud byla přiznána na základě pravomocného soudního rozhodnutí (odškodnění za „citové strádání“ apod.).
 • odpovědnost za škody způsobené poskytováním sociálních služeb
 • odpovědnost samosprávných celků, pokud jsou provozovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
 

Společnost MORAVA INSURANCE ve spolupráci s makléřskou společností  RESPECT v případě Vašeho zájmu zajistí 

 • zpracování nabídek na všechny výše uvedené návrhy
 • přezkoumání současného pojištění a nastavení optimálního pojistného programu
 • úsporu finančních prostředků vynaložených na pojištění
 • administrativní správu pojistného programu
 • organizace veřejné zakázky na pojistitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • provedení rizikové prohlídky Vašeho majetku
 • veškerý likvidační servis v případě pojistných událostí
 • on-line softwarový přístup k údajům o řešení vzniklých škod a správě pojištění
 • komplexní poradenský a konzultační servis
mi obce03